godło
Herb Dęblin

Sprawozdanie z realizacji rządowego programu Aktywna Tablica w Liceum Ogólnokształcącym im. 15 Pułku Piechoty „Wilków” w Dęblinie

W ramach programu został powołany zespół samokształceniowy realizujący zadania programowe, głownie te wymagające prowadzenia zajęć z użyciem Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej podczas wszystkich zajęć edukacyjnych odbywających się w salach lekcyjnych.

Do programu został powołany koordynator oraz zespół samokształceniowy, dzięki któremu powstały scenariusze lekcji jako forma dzielenia się doświadczeniem oraz różnorodnymi formami rozwiązań pracy z TIK.
Zadania programu zrealizowane:

 1. Wyznaczenie koordynatora oraz zespołu wspierającego pracę nauczycieli oraz dyrektora podczas realizacji projektu w LO.
 2. Uczestniczenie przez nauczycieli naszej szkoły w szkoleniach z zakresu stosowania TIK.
 3. Wykorzystanie technologii TIK podczas prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym lekcji otwartych.
 4. Udostępnianie scenariuszy lekcji na stronie internetowej naszej szkoły jako forma dzielenia się rozwiązaniami i doświadczeniami pracy z TIK.
 5. Przedstawienie dla organu prowadzącego sprawozdania z realizacji założeń programowych.

NAUCZYCIELE BRALI UDZIAŁ W SZKOLENIACH Z ZAKRESU STOSOWANIA TIK W NAUCZANIU:

 1. Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu – Szkolenie zgodne z Priorytetami MEiN Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych, Akademia ON-Line.
 2. Jak korzystać z aplikacji MS Forms w czasie nauki zdalnej? WSIP.
 3. Jak uzyskać środki z rządowego programu "Aktywna Tablica 2021”; EISystem, Rozwiązania Dla Edukacji.
 4. Jakie potrzeby w sieci realizują cyfrowi tubylcy? Nowa Era.
 5. Jak prowadzić sprawdziany oraz testy on-line; Nowa Era.
 6. Wykorzystanie monitora interaktywnego w edukacji. Praca na wbudowanym systemie operacyjnym monitora" prowadzący Paweł Krupiński; "Promethean.
 7. Warsztaty: Monitor interaktywny w klasie – najważniejsze funkcje na przykładzie lekcji praktycznej.
 8. Jak korzystać z aplikacji MS Forms w czasie nauki zdalnej? Organizator -WSiP.

W ramach „Międzyszkolnej Sieci Współpracy” szkoła zawarła porozumienie ze szkołą partnerską Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie w sprawie utworzenia międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.
W ramach sieci zostały przeprowadzone spotkania nauczycieli organizowane w ramach międzyszkolnej sieci współpracy :

 1. 03. 2021r. Spotkanie nauczycieli wychowawców, na którym wymieniano doświadczenia na temat rówieśniczej interwencji kryzysowej. Na spotkaniu został przedstawiony referat p. Moniki Busz: RÓWIEŚNICZA INTERWENCJA KRYZYSOWA, CZYLI JAK PRZYGOTOWAĆ MŁODZIEŻ DO BEZPIECZNEGO POMAGANIA RÓWIEŚNIKOM.
 2. 04. 2021r. Spotkanie nauczycieli w ramach współpracy. Na spotkaniu p. Iwona Gorczyca udostępniła prezentację uczennicy klasy 2 LO: Receptory światła i zapachu. Znaczenie barw i zapachów u roślin, którą można wykorzystać na lekcjach biologii w szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.
 3. 05. 2021r. Wymiana doświadczeń w sieci międzyszkolnej na temat szkodliwości używek. Przedstawienie i udostępnienie prezentacji, które można wykorzystać na lekcjach wychowawczych. Prezentacje wykonane przez uczniów LO:
  1. Nikotyna
  2. Alkohol i jego wpływ na organizm człowieka


PRZEPROWADZONO LEKCJE OTWARTE, KTÓRE ODBYŁY SIĘ NA PLATFORMIE MS TEAMS:

 1. LEKCJA OTWARTA ONLINE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. 1A LO poziom rozszerzony w dniu 08.02.2021 r. - Temat: „Żeńcy” Szymona Szymonowica – sielanka czy antysielanka? – Monika Busz
 2. LEKCJA OTWARTA ONLINE Z CHEMII KL. 2B LO 22.04.2021r.Temat: Mangan - jego właściwości fizyczne, chemiczne, występowanie oraz zastosowania. – Wanda Michaluk


Na potrzeby organu prowadzącego, sporządzono sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt. 1-5.

Wnioski z pracy w projekcie:
Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej, co było przede wszystkim efektem przeprowadzonych w programie szkoleń:
• wzrosła aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcjach, samodzielność oraz odpowiedzialność za efekty własnego uczenia się,
• udział w programie wpływał na rozwój kompetencji twórczych uczniów, myślenie matematyczne, wnioskowanie i kojarzenie,
• zastosowanie TIK pozwala uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie (wzrok, słuch), dzięki czemu łatwiej uczą się i zapamiętują poznane treści,
• nauczyciele poszerzyli bazę dydaktyczną potrzebną do pełnej realizacji programów nauczania,
• nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy,
• zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania, stosowanie mapy myśli i korzystania z ćwiczeń interaktywnych,
• nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne, uczyć korzystania z różnych źródeł informacji oraz uczyć stosowania krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet,
• nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie edukacyjne,
• wzrósł prestiż szkół dzięki zwiększonej efektywności nauczania i kwalifikacji nauczycieli,
• zwiększono atrakcyjność lekcji poprzez stosowanie tablic interaktywnych wraz z zestawem multimedialnym w każdej pracowni z podstawowych przedmiotów,
• wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie.


Załączniki:

 1.  Scenariusz lekcji z j. polskiego: „Żeńcy” Szymona Szymonowica – sielanka czy antysielanka?
 2.  Scenariusz lekcji z chemii: Mangan - jego właściwości fizyczne, chemiczne, występowanie oraz zastosowania.

Koordynator Beata Byś

BIP

MEN

Please publish modules in offcanvas position.